ข่าวประชาสัมพันธ์

จะสอบกลางภาคแล้วนะ ปลายเดือนนี้เอง ให้นักเรียนเตรียมตัวด้วครับ ข่าวจาก อ.อาด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา